Privacyverklaring

PractiZorg ontvangt, gebruikt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten om onze dienstverlening, namelijk het organiseren van de nodige hulp en zorg, adequaat uit te kunnen voeren. We vertellen u graag wat we met die cliëntgegevens doen.

 1.       Gegevens

PractiZorg gebruikt alleen de cliëntgegevens die aan ons worden doorgegeven door:

 • De cliënt zelf
 • De partij die de cliënt naar PractiZorg doorverwijst
 • De partij die direct betrokken is bij het hulptraject dat wij organiseren (een hulpprovider, een hulpverlener, of een andere betrokken partij)

We ontvangen uitsluitend de gegevens die nodig zijn om hulp en/of zorg adequaat te regelen en uit te laten voeren.

We gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Woonsituatie
 • Gezinssamenstelling
 • Omschrijving functionele beperkingen
 • Omschrijving hulpbehoefte

Incidenteel worden aanvullende gegevens gebruikt, zoals BSN-nummer, verzekeringsgegevens etc., omdat de gegevens nodig zijn om voorzieningen te regelen.

Zoals u ziet vraagt PractiZorg géén medische gegevens. Dat komt omdat wij die gegevens niet nodig hebben om de hulpbehoefte vast te stellen.

 1.       Beveiliging

Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, beveiligen wij. U wilt immers niet dat de gegevens opeens op straat liggen. Wie niets met de gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Is het nodig dat we de gegevens aan andere bedrijven doorgeven (hulp-/zorgproviders)? Dan eisen wij dat zo’n bedrijf net zo zorgvuldig omgaat met de gegevens als wij dat doen. Ook mag zo’n bedrijf de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor dat bedrijf ze heeft gekregen.

 1.       Bewaartermijnen

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om het hulptraject af te handelen. Hierna bewaren we de gegevens nog maximaal vijf jaren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij wij verplicht zijn door de wet om ze langer te bewaren. Zo verplicht de wet ons bijvoorbeeld om de betalingsgegevens zeven jaar te bewaren.

 1.       Doelen

We gebruiken de van u ontvangen gegevens voor verschillende doelen.

De hulp/zorg leveren: Uiteraard gebruiken we de gegevens voor het regelen van de hulp/zorg. Dat omvat communicatie met de cliënt over de hulpbehoefte en het verloop van het hulptraject. Het kan ook zijn dat we de gegevens deels doorgeven aan zogenaamde ‘hulpproviders’, daarmee bedoelen we de organisaties die de benodigde hulp/zorg aan de cliënt leveren.

Evaluatie: We gebruiken de gegevens om gedurende het hulptraject te evalueren of de cliënt tevreden is met de geleverde hulp. Dat is nodig om na te gaan of het traject aangepast moet worden of kan worden beëindigd. Ook nemen we incidenteel na beëindiging van het hulptraject nog contact op met de cliënt, om te vragen hoe het met de cliënt gaat. Daar ligt geen commerciële bedoeling aan ten grondslag, u kunt dat zien als een stukje nazorg.

 1.       Hulpproviders

Het is mogelijk dat wij de cliëntgegevens doorgeven aan bedrijven waarmee we samenwerken, zogenaamde ‘hulpproviders’. U kunt dan denken aan thuiszorgbedrijven, aanbieders van gemaksdiensten, hulpmiddelenleveranciers etc. Deze bedrijven helpen ons lokaal om goede hulp/zorg te leveren ten behoeve van de cliënt.

Van de hulpproviders verwachten wij dat zij zorgvuldig omgaan met de cliëntgegevens en uiteraard zijn ook zij gebonden aan de geldende wet- en regelgeving inzake de omgang met persoonsgegevens.

 1.       Cookies

De PractZorg-website maakt gebruik van cookies. Alles om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. De bezoeker wordt hiervoor om toestemming gevraagd en kan het gebruik van cookies voorkomen. Wilt u meer weten over cookies en hoe u ze uit kunt zetten? Klik dan hier.

 1.       Websites van derden

Op de website van PractiZorg staan zo nu en dan links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op die andere sites. We kunnen dan ook niet garanderen dat die bedrijven net zo veilig omgaan met de gegevens als wij. We raden u aan eerst de privacyverklaringen van die websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

 1.       Wijzigen van privacyverklaring

Om u zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van de gegevens kan het zijn dat wij deze privacyverklaring soms moeten aanpassen. We raden u aan om geregeld deze privacyverklaring te lezen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Als er een belangrijke inhoudelijke wijziging wordt doorgevoerd in de privacyverklaring, dan brengen wij de partijen met wie wij structureel samenwerken daarvan op de hoogte.

 1.    Inzage, wijzigen, verwijderen gegevens of andere vragen

U kunt ons een verzoek sturen om de gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of aan u over te dragen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te controleren of de gegevens wel kloppen. Wilt u weten welke gegevens wij gebruiken of wilt u dat wij de gegevensverwerking beperken/staken? Ook dit kunt u ons verzoeken. Zo kunt u dus uw toestemming voor gebruik van gegevens altijd weer intrekken. Als dit consequenties heeft voor onze dienstverlening ten behoeve van uw cliënten, dan laten wij u dit weten.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, laat het ons dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met Martijn van Driel door een e-mail te sturen naar info@PractiZorg.nl of een brief te sturen aan:

PractiZorg B.V.
t.a.v. Martijn van Driel
Zonnehorst 5
7207 BT  Zutphen

 1.    Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag als u een klacht heeft over ons gebruik en verwerking van persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens.

Print Friendly, PDF & Email